Lũ lịch sử ở Thanh Hóa

Trận lũ lịch sử ở Thanh Hóa san phẳng cả một ngôi làng.,