65 năm giải phóng Thủ đô

65 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)