Tổng Bí thư nêu 7 "gạch đầu dòng" cho TPHCM

Dân trí Với mục tiêu xây dựng TPHCM “đi trước và về đích trước” của cả nước, phấn đấu trở thành trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á, Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể làm đích để hướng tới.

GDP TPHCM tăng hơn 1,5 lần bình quân cả nước

Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ  8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên, Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 7 lưu ý cho TPHCM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 7 lưu ý cho TPHCM

Trong giai đoạn 2015-2020, TPHCM tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000/lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%, Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm, Đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân vào cuối năm 2020. Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

Mặc dù trong giai đoạn 2010-2015, TPHCM luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, xã hội nhưng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa 9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thẳng thắn thừa nhận nhiều hạn chế khuyết điểm như: Tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, chưa bền vững, chưa đúng với tiềm năng của TP, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, vô cảm trước bức xúc của nhân dân trong một bộ phận cán bộ công chức khi thực thi công vụ vẫn còn khá phổ biến…

7 lưu ý của Tổng Bí thư với TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá TPHCM đã đề ra. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 vấn đề mà TPHCM cần lưu ý.

Một là, Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. Thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải 
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải 

Hai là, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố. Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại.

Bốn là, đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y tế kỹ thuật cao, giải quyết căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chú trọng phát triển mạnh và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; xây dựng TPHCM thật sự là Thành phố nghĩa tình.

Năm là, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững ổn định để phát triển là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và hiện đại hoá quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động tại TPHCM đã qua đào tạo nghề đạt 85%
Đến năm 2020, tỷ lệ lao động tại TPHCM đã qua đào tạo nghề đạt 85%

Sáu là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tuỵ phục vụ nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bảy là, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Công Quang

Tổng Bí thư nêu 7 "gạch đầu dòng" cho TPHCM - 4

 

MỚI NHẤT
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Nhà nước và đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 09:25

Nhiều tỉnh hoàn thành bầu nhân sự khóa mới
Nhiều tỉnh hoàn thành bầu nhân sự khóa mới

(Dân trí) - Hôm nay 16/10, nhiều tỉnh thành công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 09:16

Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định
Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định

(Dân trí) - Ông Nguyễn Minh Triết - 27 tuổi, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, là đại biểu trẻ tuổi nhất được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 05:12

Thủ tướng: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều thách thức
Thủ tướng: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều thách thức

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích, thời gian tới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động, gây bạo loạn, mất ổn định nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức…

Thứ sáu, 16/10/2015 - 04:41

Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng 16/10, Ban tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Võ Kim Cự thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:59

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 39 tuổi
Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 39 tuổi

(Dân trí) - Sáng 16/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Trần Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Xuân Anh được cho là Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước (39 tuổi).

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:56

Tập trung đưa Kiên Giang thành một tỉnh phát triển khá
Tập trung đưa Kiên Giang thành một tỉnh phát triển khá

(Dân trí) - Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm đưa Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước - Bí Thư tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống chia sẻ.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:00

Cần loại bỏ ngay cán bộ "đất và đô la"
Cần loại bỏ ngay cán bộ "đất và đô la"

(Dân trí) - Đối với những cán bộ tài năng thì đừng vì một ràng buộc nào, là quy hoạch hay cơ cấu, tuổi tác hay bằng cấp... mà làm thui chột tài năng của họ. Đặc biệt phải loại ngay những “cán bộ 2Đ”.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 01:00

Diễu binh kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4
Diễu binh kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4

(Dân trí) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu 4 đã cùng với các tầng lớp nhân dân lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thứ sáu, 16/10/2015 - 02:00

Vụ ngư dân tố tàu Trung Quốc tấn công: Việt Nam sẽ xác minh và có phản ứng chính thức
Vụ ngư dân tố tàu Trung Quốc tấn công: Việt Nam sẽ xác minh và có phản ứng chính thức

(Dân trí) - Việt Nam đang xác minh thông tin về việc ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc tấn công và cướp tại Hoàng Sa và sẽ có phản ứng chính thức trước vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thứ năm, 15/10/2015 - 06:00

Cần căn cứ vào lợi thế, tiềm năng địa phương để xây dựng chiến lược phát triển
Cần căn cứ vào lợi thế, tiềm năng địa phương để xây dựng chiến lược phát triển

(Dân trí) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thứ năm, 15/10/2015 - 05:59

Chủ tịch nước: Đà Nẵng là địa bàn chiến lược ở miền Trung - Tây Nguyên
Chủ tịch nước: Đà Nẵng là địa bàn chiến lược ở miền Trung - Tây Nguyên

(Dân trí) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ năm, 15/10/2015 - 05:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch Quốc hội: “Ra luật chỉ để quản lý hạn chế, còn đâu là tự do?”
Chủ tịch Quốc hội: “Ra luật chỉ để quản lý hạn chế, còn đâu là tự do?”

(Dân trí) - Nhận xét dự thảo luật về Hội qua một lần chỉnh sửa, trình lại Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vẫn “đuối” so với tinh thần của Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, hạn chế lĩnh vực lập hội cũng phải do luật định chứ ra luật chỉ để quản lý hạn chế, còn đâu là tự do…

Thứ năm, 15/10/2015 - 03:00

Quảng Bình: Chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử
Quảng Bình: Chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử

(Dân trí) - Ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử chính thức của tỉnh nhằm cung cấp các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác đầu tư; tiềm năng lợi thế cũng như các tin tức, sự kiện diễn ra trong tỉnh.

Thứ năm, 15/10/2015 - 01:00

Tôn vinh những “mẫu hình người nông dân mới”
Tôn vinh những “mẫu hình người nông dân mới”

(Dân trí) - 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc 2015” được tôn vinh tối 14/10 là những tấm gương xuất sắc nhất, là “Mẫu hình người nông dân mới” thời hội nhập với 5 tiêu chí mới.

Thứ năm, 15/10/2015 - 11:21

Nhiều tỉnh thành hoàn thành bầu nhân sự khóa mới
Nhiều tỉnh thành hoàn thành bầu nhân sự khóa mới

(Dân trí) - Chiều ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thứ năm, 15/10/2015 - 11:08

Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng nói về công tác quản lý cán bộ
Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng nói về công tác quản lý cán bộ

(Dân trí) - “Người cán bộ, nhất là những cán bộ nắm vị trí quan trọng phải thường xuyên liên hệ với quần chúng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và bài học của những thế hệ đi trước” - ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí Thư tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ.

Thứ năm, 15/10/2015 - 10:56

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá thu mua hải sản ở Hoàng Sa
Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá thu mua hải sản ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Đây tàu dịch vụ hậu cần nghề cá chuyên làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực thực phẩm, đồng thời thu mua hải sản cho các chủ tàu cá đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Thứ năm, 15/10/2015 - 07:30

TPHCM nỗ lực vươn mình thành trung tâm lớn của Đông Nam Á
TPHCM nỗ lực vươn mình thành trung tâm lớn của Đông Nam Á

(Dân trí) - Mục tiêu giai đoạn năm 2015 – 2020 của Đảng bộ TPHCM là xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á

Thứ tư, 14/10/2015 - 01:10

Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội.

Thứ tư, 14/10/2015 - 12:12

Việt Nam sắp cử tiếp cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
Việt Nam sắp cử tiếp cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã chủ trì cuộc họp, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong quý Ba năm 2015 và bàn phương hướng chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới.

Thứ tư, 14/10/2015 - 12:06

Long An khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ X
Long An khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ X

(Dân trí) - 8h sáng nay 14/10, Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh Long An đã chính thức khai mạc.

Thứ tư, 14/10/2015 - 12:00

Quảng Nam: Bí thư mới thay ông Lê Phước Thanh tái đắc cử
Quảng Nam: Bí thư mới thay ông Lê Phước Thanh tái đắc cử

(Dân trí) - Ông Nguyễn Ngọc Quang, người vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Lê Phước Thanh, đã tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ tư, 14/10/2015 - 11:23

Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(Dân trí) - Sáng nay 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Theo đó, ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ tư, 14/10/2015 - 10:04