Thứ năm, 19/01/2017 - 10:06

Bài 21:

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Quá trình sai phạm diễn ra như thế nào?

Dân trí

Sau gần 20 bài báo điều tra của Dân trí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo đề xuất phương án xử lý vụ cổ phần hoá tại HACINCO. Trong đó, quá trình diễn ra sai phạm cũng được chỉ ra rất cụ thể.

Liên quan đến vụ việc cổ phần hóa “vịt trời” tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), Báo Dân trí đã đăng tải loạt bài làm rõ việc 23 nhà đầu tư bỏ hơn 21 tỷ “tiền tươi” đi đuổi “vịt trời” suốt hơn 10 năm.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã ký công văn số 410-BC/BCS báo cáo Thường trực thành uỷ Hà Nội về quá trình thực hiện cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý tồn tại vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Theo nội dung báo cáo, quá trình sai phạm cũng như trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ cổ phần hoá “vịt trời” này cũng được hệ thống rõ.

Cụ thể: Căn cứ báo cáo tổng hợp đề xuất của Sở Tài chính nêu trên; ngày 21/3/2006, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố đã họp và có Thông báo số 75/TB-UB ngày 05/4/2006, trong đó: “Giao Sở Nội vụ và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xem xét xủ lý nghiêm khắc những cán bộ Công ty Đầu tư xây dựng số 2 đã chỉ đạo triển khai cổ phần hóa, không đúng quy định của nhà nước và báo cáo UBND Thành phố thay cán bộ lãnh đạo (nếu cần)”.


Luật sư Phan Thị Lam Hồng: Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: "Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO".

Sau đó, UBND TP Hà Nội tiếp tục có các văn bản: Công văn số 828/UB-CN ngày 06/3/2006 của UBND Thành phố giao Công an thành phố Hà Nội điều tra và sớm có kết luận về những sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và trách nhiệm của các cá nhân tập thể có liên quan.

Công an TP Hà Nội đã báo cáo tại các văn bản: Số 440BC/CAHN-PC15(Đ1) ngày 18/4/2006 về việc xử lý vi phạm trong chuyển đổi cổ phần hóa và số 07/CV/CAHN (PC15) ngày 16/01.2007 về việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Công văn số 692/UBND-CN ngày 21/8/2006 của UBND Thành phố giao Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì kiểm tra việc chậm cổ phần hóa của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Thanh tra thành phố Hà Nội có kết luận thanh tra số 490/KL-TTTP(P2) ngày 22/3/2007 và Công văn số 909/TTTP(P2) ngày 28/5/2007 về việc chậm cổ phần hóa cuả Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Đồng thời, các Sở, ngành Thành phố và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội có văn bản xin ý kiến các cơ quan chuyên môn của Trung ương để thống nhất và xử lý các sai sót theo quy định của pháp luật,.

Cụ thể: Công văn số 554/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 30/5/2006 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 41/CV/TC ngày 24/7/2006 của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội xin ý kiến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giải quyết sô năm công tác của người lao động tính trùng khi mua côt phần ưu đãi.

Công văn số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 và số 2633/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/8/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động trả lời Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Theo đó, khẳng định: “Đối với người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp-khách sạn Hancinco cần được xóa bỏ hoặc giảm trừ quyền mua cổ phần ưu đãi của những người này khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2”

Công văn số 3211/STC-TCDN ngày 03/8/2006 của Sở Tài chính xin ý kiến bộ Tài chính về xử lý kết quả bán cổ phần và đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Quá trình sai phạm diễn ra như thế nào? - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo phương án xử lý vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo phương án xử lý vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

Công văn số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006 của Bộ Tài chính trả lời Sở Tài chính như sau:

“1/ Việc một số nhà đầu tư thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thánh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo báo cáo của Sở Tài chính là không đúng chế độ nhà nước đã quy định. Do đó, việc tiến hành Đại hội cổ đông tại doanh nghiệp này chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do việc chuyển nợ thành vốn góp có sự thảo thuận của doanh nghiệp, mặt khác đến nay nhà đầu tư cũng đã nộp tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp, nên để tạo điều kiện cho Công ty sớm hoàn thành công tác chuyển đổi đúng quy định của pháp luật, đề nghị Sơ Tài chính báo cáo UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo:

Kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến việc thoả thuận chuyển nợ thành vốn góp chưa đúng chế độ nhà nước quy định. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cho ý kiến về tính hợp pháp của quyền bỏ phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phần chuyển nợ nói trên hoặc phải tiến hành lại Đại hội cổ đông lần đầu như đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội.

2/ Theo quy định tại điểm 5.1 mục B phần V Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính thì trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, cơ quan thực hiện đấu giá và nhà đầu tư cáo trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa. Do đó, việc quy định phải nộp tiền thu từ tài khoản bán cổ phần lần đầu vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp tại Kho bạc Hà Nội là không đúng với quy định này”

Ngày 24/11/2006, UBND Thành phố đã có văn bản số 5494/UBND-CN báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.


23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị ém nhẹm trái pháp luật.

23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị "ém nhẹm" trái pháp luật.

Tiếp theo, ngày 02/3/2007, UBND Thành phố đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo của Bộ Tài chính và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để báo cáo xin ý kiến về việc xử lý sai sót trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị dự họp đều thống nhất xác định các sai sót được phát hiện đã rõ ràng, cần giải quyết dứt điểm để chuyển sang công ty cổ phần. Đề nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 13/3/2007, Uỷ ban nhân dân Thành phố có văn bản số 1312/UBND-CN trình Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; trong đó UBND Thành phố đề xuất phương án giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội như sau:

UBND Thành phố giao Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội:

+ Chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân đã có sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố xác định rõ tồn tại của Công ty Đầu tư xây dựng nhà số 2 từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến hết năm 2006.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện rà soát lại kết quả bán cổ phần của các nhà đầu tư (bán đấu giá và bán ưu đãi giảm giá cho cán bộ công nhân viên), công nhận quyền sở hữu cổ phần đối với các nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc mua cổ phần bằng hình thức đấu giá cũng như chuyển nợ đến hạn trả thành vốn góp cổ phần. Đối với các nhà đầu tư vi phạm các quy định trên thì hoàn trả lại tiền mua cổ phần (kể cả tiển cọc).

Ngày 26/3/2007 và ngày 15/6/2007, Chính phủ có các văn bản: Số 1577/VPCP-ĐMND và số 3311/VPCP-ĐMND thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, thống nhất xác định sai phạm của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; đồng thời chấp thuận phương án giải quyết khắc phục do UBND Thành phố đề xuất tại văn bản số 1312/UBND-CN ngày 13/3/2007.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Tin liên quan

Mới nhất