Kết quả bình chọn

Khi phải cho xe lội nước vào mùa mưa, bạn chọn cách nào?Kết quả:

Các bình chọn khác