Kết quả bình chọn

Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa kiến nghị có lộ trình bãi bỏ một số quỹ tài chính, trong đó có Quỹ Bình ổn giá xăng dầu do hoạt động kém hiệu quả. Theo bạn:Kết quả:

Các bình chọn khác