Kết quả bình chọn

Dân trí vừa đăng ý kiến của Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên “Bảo đảm hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn” và kiến nghị của nhiều nhân sĩ, trí thức đề nghị dừng dự án khai thác bô xít ở Việt Nam. Theo bạn:Kết quả: