Thứ bảy, 01/01/2011 - 23:02

Luật Khám, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2011

Từ ngày 1/1, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) có hiệu lực.

Bộ Y tế cho biết, người hành nghề y tư nhân (kể cả cán bộ, công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ) đang hành nghề vào thời điểm Luật KBCB có hiệu lực, được tiếp tục hành nghề cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KBCB và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực.

Bộ Y tế hoặc Sở Y tế hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân nhưng chưa được cấp trước ngày 1-1-2011.

Cơ sở KBCB tư nhân đã có giấy phép và đang hoạt động vào thời điểm Luật KBCB có hiệu lực được tiếp tục hoạt động cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KBCB và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực.

Cơ sở KBCB lần đầu xin cấp giấy phép hoạt động KBCB tư nhân; người lần đầu xin cấp chứng chỉ hành nghề KBCB tư nhân từ ngày 1-1-2011 sẽ chờ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KBCB và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực.