Thứ hai, 19/06/2017 - 06:01

Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu?

Tôi sinh ngày 4/5/1965, từ năm 1981 đến nay làm việc tại Công ty Bưu chính-Phát hành báo chí của tỉnh Bến Tre, trong đó từ năm 1981-1994 làm việc tại bộ phận khai thác phát hành báo chí, thuộc môi trường độc hại. Ngày 1/7/2018, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi, vậy chế độ hưu của tôi được tính thế nào?
 >> Tính tuổi nghỉ hưu khi ngày sinh trên các giấy tờ khác nhau
 >> Hồ sơ hưởng lương hưu trước tuổi
 >> Nâng ngạch không qua thi với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ông Hổ sinh ngày 4/5/1965, từ năm 1981 đến nay ông làm việc ở Công ty Bưu chính-Phát hành báo chí của tỉnh Bến Tre. Đến tháng 7/2018 ông muốn nghỉ hưu trước tuổi. Do ông không nói rõ về thời gian tham gia BHXH từ tháng nào năm 1981 và đến tháng nào ông dừng tham gia BHXH tại Công ty, nên BHXH chưa có cơ sở để tính cụ thể tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng cho ông.

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-THương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, nếu đến tháng 7/2018 ông đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định trên thì mức hưởng lương hưu được tính như sau: Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức lương hưu hàng tháng: ... Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động về hưu đủ tuổi theo quy định được tính như sau:…lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động về hưu trước tuổi được tính như người lao động về hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì giảm 2%.

Theo Chinhphu.vn