Yoga cơ bản: Tư thế cái cây

Tư thế cân bằng này là một trong những tư thế được thừa nhận nhất trong yoga hiện đại. (đọc thêm)