Trường sập, giáo viên và học sinh dạy và học nhờ tại nhà dân

Trường sập, giáo viên và học sinh dạy và học nhờ tại nhà dân (đọc thêm)