Trưởng đoàn Olympic Tin học Quốc tế báo cáo kết quả

Thầy Phạm Bảo Sơn, Trưởng đoàn Olympic Tin học Quốc tế báo cáo kết quả (đọc thêm)