Trao tiền cho cháu Nguyễn Đức Trung.

Trao tiền cho cháu Nguyễn Đức Trung. (đọc thêm)