Trao bằng Cử nhân Phật học cho hơn 160 Tăng Ni sinh viên Huế

Trao bằng Cử nhân Phật học cho hơn 160 Tăng Ni sinh viên Huế (đọc thêm)