Tên trộm dùng đũa để móc túi ở Trung Quốc

Tên trộm dùng đũa để móc túi ở Trung Quốc (đọc thêm)