Tác phẩm "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được phối lại mới mẻ.

Tác phẩm "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được phối lại mới mẻ. (đọc thêm)