Sắp khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp

Sắp khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp (đọc thêm)