Quà nhân ái đến với cháu mồ côi ở với ông bà già yếu.

Quà nhân ái đến với cháu mồ côi ở với ông bà già yếu. (đọc thêm)