Phản đối nhiều phòng học bỏ trống, chủ đất đóng cửa trường học

Phản đối nhiều phòng học bỏ trống, chủ đất đóng cửa trường học (đọc thêm)