Ông Phú tiếp nhận lời xin lỗi.

Ông Phú tiếp nhận lời xin lỗi. (đọc thêm)