Nỗ lực vực dậy sau khi lỗ nghìn tỷ của Nhà máy đạm Hà Bắc

Công nhân nhà máy đạm Hà Bắc (đọc thêm)