Nhói lòng hình ảnh cháu Hưởng lên cơn động kinh.

Nhói lòng hình ảnh cháu Hưởng lên cơn động kinh. (đọc thêm)