Nhà máy gây ô nhiễm.

Nhà máy gây ô nhiễm. (đọc thêm)