Người phụ nữ đạp nhầm chân ga khi lùi khiến xe, ô tô lao thẳng xuống sông

Người phụ nữ đạp nhầm chân ga khi lùi khiến xe, ô tô lao thẳng xuống sông (đọc thêm)