Người nhà bao vây bệnh viện.

Người nhà bao vây bệnh viện. (đọc thêm)