Người dân phản ảnh trạm xử lý rác thải hôi thối

Người dân phản ảnh trạm xử lý rác thải hôi thối (đọc thêm)