Người Dân Khmer ở ấp Hòa Khanh mong có điện

Người Dân Khmer ở ấp Hòa Khanh mong có điện (đọc thêm)