Người dẫn chương trình dùng kéo cắt váy bạn dẫn khi đang lên sóng

Người dẫn chương trình dùng kéo cắt váy bạn dẫn khi đang lên sóng (đọc thêm)