Người dân ấp An Trại phải qua cây cầu xuống cấp rất nguy hiểm

Người dân ấp An Trại phải qua cây cầu xuống cấp rất nguy hiểm (đọc thêm)