Lãnh đạo trả lời tình hình khai thác cát.

Lãnh đạo trả lời tình hình khai thác cát. (đọc thêm)