Khuyết tật không phải là rào cản - Lần đầu tiên Hoa hậu Xe lăn Thế giới được tổ chức

Khuyết tật không phải là rào cản - Lần đầu tiên Hoa hậu Xe lăn Thế giới được tổ chức (đọc thêm)