Không tuân thủ lệnh dừng xe của CSGT có thể bị xử lý hình sự?

Không tuân thủ lệnh dừng xe của CSGT có thể bị xử lý hình sự? (đọc thêm)