Không thể vào ngõ vì bị ô tô đỗ lấn đường

Không thể vào ngõ vì bị ô tô đỗ lấn đường (đọc thêm)