Hà Văn Thắm được miễn giảm 172 tỷ đồng làm thất thoát của Oceanbank

Hà Văn Thắm được miễn giảm 172 tỷ đồng làm thất thoát của Oceanbank (đọc thêm)