Gần 70 hộ dân sống "treo" giữa thành phố

Gần 70 hộ dân sống "treo" giữa thành phố (đọc thêm)