Gần 100 nam nữ thác loạn trong karaoke “chui”

100 nam nữ thác loạn trong karaoke “chui” ở Sài Gòn (đọc thêm)