Dũng cảm lái xe đang bị cháy ngùn ngụt ra xa khỏi khu nhà ở để tránh hỏa hoạn lan rộng

Dũng cảm lái xe đang bị cháy ngùn ngụt ra xa khỏi khu nhà ở để tránh hỏa hoạn lan rộng (đọc thêm)