​Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp cạy hòm công đức trong chùa

​Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp cạy hòm công đức trong chùa (đọc thêm)