Đoàn quan trắc kiểm tra tại lò đốt rác của BVĐK Ninh Bình.

Đoàn quan trắc kiểm tra tại lò đốt rác của BVĐK Ninh Bình. (đọc thêm)