Diêm dân Bến Tre bắt đầu sản xuất vụ muối năm 2017

Diêm dân Bến Tre bắt đầu sản xuất vụ muối năm 2017 (đọc thêm)