Dân phản đối trạm BTS.

Dân phản đối trạm BTS. (đọc thêm)