Cựu chiến binh đặc công hiến tặng kỷ vật chiến tranh cho bảo tàng

Cựu chiến binh đặc công hiến tặng hiện vật chiến tranh cho bảo tàng (đọc thêm)