Cô Dung không cầm lòng được khi nhắc đến con trai.

Cô Dung không cầm lòng được khi nhắc đến con trai. (đọc thêm)