Chuyện ít biết về bức ảnh đầu tiên chụp bằng điện thoại

Chuyện ít biết về bức ảnh đầu tiên chụp bằng điện thoại (đọc thêm)