Cầu 13 năm xuống cấp, dân đánh cược tính mạng.

Cầu 13 năm xuống cấp, dân đánh cược tính mạng. (đọc thêm)