Các bị cáo được đưa về phòng riêng sau phiên xử buổi sáng

Các bị cáo được đưa về phòng riêng sau phiên xử buổi sáng (đọc thêm)