Bình Định: Cựu binh Gạc Ma mòn mỏi mong giám định lại thương tật

Bình Định: Cựu binh Gạc Ma... "kêu cứu" (đọc thêm)