Bà Morano - người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19 - nói về tuổi 117

Bà Morano - người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19 - nói về tuổi 117 (đọc thêm)