10 thước súp lơ không bán nổi một cây, nông dân mất trắng cả chục triệu đồng

10 thước súp lơ không bán nổi một cây, nông dân mất trắng cả chục triệu đồng (đọc thêm)