Thứ sáu, 27/07/2012 - 09:27

Ra mắt sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam bằng tiếng Anh

Dân trí Nghệ thuật đương đại Việt Nam bằng tiếng Anh sẽ giúp độc giả quốc tế tìm được câu trả lời rõ ràng về diễn trình hoạt động và đặc điểm của nghệ thuật đương đại Việt Nam thời gian qua, vai trò của nghệ thuật đương đại trong bối cảnh xã hội Việt Nam

Quãng thi gian t 1990  đến 2010 là hai mươi năm phát trin đc bit trong lch s Vit Nam cũng đng thi chng kiến và đánh du s phát trin bùng n v ngh thut, không ch hi ha hin đi, mà bên cnh đó còn có c nhng th nghim ngh thut mi như sp đt, trình din, pop-art, video-art, digital-art... gi chung là ngh thut đương đi- contemporary art (đ tm phân bit vi modern art ca thi kỳ trước).

Đã tng có nhiu cun sách nghiên cu ra đi gii thiu chung v ngh thut Vit Nam thi kỳ đi mi, ch yếu là v hi ha. Tuy nhiên, có nhiu nhn đnh cho rng, mi quan tâm v ngh thut đương đi còn ri rc, chưa được hình thành rõ nét, thiếu h thng. Dường như chưa có mt n phm nào được xut bn đ cp mt cách khái quát, chuyên sâu nhng đc đim, s kin ngh thut, nhng cá nhân ngh sĩ tiêu biu ca ngh thut đương đi Vit Nam thi gian qua.

Nhà phê bình Nguyễn Quân và tác giả Bùi Như Hương
Nhà phê bình Nguyễn Quân và tác giả Bùi Như Hương

Vì vy, cun sách Ngh thut đương đi Vit Nam 1990-2010, phiên bn tiếng Anh (do Qu Trao đi và phát trin văn hóa – Đi s quán Đan Mch ti Hà Ni CDEF tài tr kinh phí dch), là n lc ca nhóm tác gi vi mong mun gin d: Trước hết là tp hp thông tin, sau là bù đp được phn nào nhng thiếu ht k trên ca lĩnh vc nghiên cu, đng thi, hy vng có th đáp ng được nhu cu tìm hiu ca công chúng ngh thut.

Vi phn viết tng quan v ngh thut đương đi Vit Nam và gii thiu quá trình hot đng, nh minh ha tác phm ca các ngh sĩ, cun sách s giúp cho người đc có được thêm thông tin v nhng s kin, hot đng và nhng ngh sĩ đương đi đc sc trong 20 năm va qua. S hiu biết được phn nào hot đng và các ngh sĩ đương đi thông qua cun sách s giúp cho người đc Vit Nam và nước ngoài biết rõ hơn nhng giá tr văn hóa, xã hi ca Vit Nam hin nay.

Vào 9h00, th By ngày 28/7 ti Hà Ni s din ra bui ra mt sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam bản tiếng Anh. Xut hin trong bui ra mt sách này còn có s hin din ca hai tác gi, hai nhà nghiên cu m thut Bùi Như Hương và Phm Trung.

Bui ra mt s giúp đc giả quốc tế tìm được câu tr li rõ ràng v din trình hot đng và đc đim ca ngh thut đương đi Vit Nam thi gian qua, vai trò ca ngh thut đương đi trong bi cnh xã hi Vit Nam, các loi hình ngh thut ni bt và v trí, tương quan vi hot đng ngh thut đương đi khu vc và thế gii. Đng thi, bui gii thiu sách cũng là không gian cho các ngh sĩ có cơ hi được gii thiu nhiu hơn các hot đng ca mình vi công chúng ngh thut.

Nhà nghiên cu phê bình M thut Bùi Như Hương và Phm Trung hin đu đang sng và làm vic ti Hà Ni.

 
 Minh Phương